Verslag bijeenkomst EPL

Kort verslag bijeenkomst Economisch Platform d.d. 21 februari.

Op 21 februari jl. werd voor de eerste keer het Economisch Platform gehouden met wethouder economie Kathy Arends als voorzitter. Er was een enorme opkomst, bijna alle partijen die iets met de economie van Lansingerland te maken hebben waren vertegenwoordigd: Gemeente Lansingerland,  NOOVA, Ondernemersvereniging Rottemeren, winkeliersverenigingen Berkel, Bergschenhoek en Bleiswijk, VNO-NCW West regio Oostland, LTO en Ondernemend Lansingerland.

LTO heeft e.e.a. toegelicht over de warmtesamenwerking Oostland. Het proces loopt helaas nog niet zo soepel.

Marc Houweling heeft een presentatie gegeven over het enorme project rondom het asbest saneren op hun daken (46.000 m²). Meteen zijn ook zonnepanelen geplaatst op deze daken. Hij heeft kort één en ander verteld over alle problemen die hierbij kwamen kijken, een heel interessant verhaal.  Mochten er ondernemers zijn die overwegen om asbest te laten saneren of een groot project met zonnepanelen te starten, dan zal Marc hen graag van informatie en contacten voorzien. Ook via Anne Willemsen van de gemeente kan men hierover informatie inwinnen. Anne is adviseur duurzaamheid van de gemeente. Dit soort informatie maakt duidelijk dat het goed is om af en toe met al deze partijen bij elkaar te komen in het EPL!

Ruud Egas heeft vervolgens de stand van zaken rondom de Rail Terminal en de A12 corridor toegelicht. Op 4 maart a.s. wordt hiervoor een samenwerkingsovereenkomst getekend met alle deelnemende gemeenten.

Frits Heel van Winkeliersvereniging Berkel Centrum heeft vervolgens een presentatie gegeven over het inzamelen van bedrijfsafval in het centrum van Berkel. Hiervoor werkt men samen met IZH Inzamel Helden. Mocht er behoefte zijn aan informatie dan is die via WBC te verkrijgen.

Mariëlle v.d. Berge heeft vervolgens een enthousiast verhaal verteld over het gebied rondom de Rottemeren en alles wat daar is bereikt. Meer informatie hierover op de website: www.ookditisdeRotte.nl

Wethouder Kathy Arends heeft vervolgens het onderwerp Gebiedsmarketing/Citymarketing aan de orde gesteld. Alle aanwezigen kregen de vraag voorgelegd: Als u vanuit het perspectief van wethouder citymarketing vorm moet geven, wat is dan het antwoord op de volgende vragen:

  • Wat willen we bereiken? Waarvoor doen we het? Wat betekent dat voor ondernemers?
  • Wat doen we als bedrijf/ondernemer?
  • Welk gezamenlijk doel hebben we, hoe kunnen we elkaar versterken?
  • Wat is de identiteit (payoff) van Lansingerland? Waarin alle inwoners en ondernemers zich herkennen en die door de buitenwereld erkend wordt?

Hierover is enige tijd gediscussieerd. Kern van de boodschap was dat we meer als één gemeente moeten leren denken, niet in drie verschillende dorpen. Maar waarbij wel de eigenheid en het dorpse karakter van de drie kernen bewaard moet blijven. Een groot landelijk event op Lansingerlands grondgebied zou ook de naamsbekendheid ten goede komen.

Niels Peters heeft aangekondigd dat er een bijeenkomst komt over Cyberveiligheid. Deze wordt geïnitieerd door Veiligheids Alliantie Rotterdam en is met name bedoeld voor MKB bedrijven. Hij vroeg of daar belangstelling voor is en of Ondernemend Lansingerland bereid is om deze bijeenkomst uit te zetten bij onze leden.

Vervolgens vroeg wethouder Kathy Arends naar de mening van de aanwezigen t.a.v. nut en noodzaak van een Economisch Platform Oostland. Namens OLL is aangegeven dat men die meerwaarde niet echt ziet, zeker niet met de invulling die er de laatste keren aan gegeven is. De overige aanwezigen hebben deze mening onderschreven. De gemeente gaat nu in gesprek met Pijnacker-Nootdorp.

De wethouder heeft vervolgens nog kort gemeld wat er momenteel speelt in de MRDH. Daar wordt op dit moment gewerkt aan de invulling van de strategische agenda. De volgende 4 punten komen naar voren: Vernieuwen economie, Versterken stad & omgeving, Verbeteren bereikbaarheid en Veranderen energie.

In de Rondvraag heeft Corrie van den Berg aangegeven, dat ze vanuit Bedrijvenpark Oudeland een brief heeft gestuurd aan de Provincie over de zorgen omtrent de doorstroming op de N-wegen in onze gemeente , t.w. de N209 en de N470/N471. Ook Ondernemend Lansingerland heeft dit op haar agenda staan. Overige aanwezigen delen deze zorgen. De volgende vergadering zal dit worden geagendeerd.

 

 

terug naar overzicht
Volg ons ook via social media
volg ons op Facebook volg ons op Twitter volg ons op LinkedIn